Het Weekplan
 
Onze intenties zijn:
 
Toename van betrokkenheid en welbevinden:
-          Betrokken kinderen, toename van motivatie, plezier in leren
-          Kinderen mogen meer meedenken en kiezen
 
Toename van autonomie
-          Zelfstandige kinderen
-          toename van eigenaarschap in het leer proces
 
Kinderen die zelfstandig leren:
-          Kinderen die keuzes kunnen maken
-          Kinderen die kunnen plannen
-          kinderen die kunnen reflecteren op hun leerproces of taakaanpak
-          kinderen die kunnen evalueren
-          Kinderen die zichzelf kunnen sturen(zelfsturing)
-          Kinderen die initiatieven durven nemen
 
Beter aansluiten op verschillen tussen kinderen.

 
Het weekplan in groep 1-2:
Bij elk thema dat behandeld wordt in de groep, is er voor de kinderen van groep 2 een weekplan.
De naam zegt het al: werkjes die gepland worden in één week. Deze werkjes kunnen bestaan uit constructiemateriaal, plakwerkjes, werkbladen, ontwikkelingsmateriaal, enz.
De bedoeling is dat de kinderen deze werkjes zelf inplannen. Dit gebeurt in de dagelijkse werkles.
Op maandagmorgen worden alle werkjes uitgelegd, zodat ze kinderen hier zelfstandig mee aan de slag kunnen. Het is de bedoeling dat op vrijdag alle werkjes klaar zijn. De kinderen mogen zelf kiezen wanneer ze met de werkjes aan de slag gaan, maar het moet natuurlijk wel klaar zijn op de vrijdag.

Het is voor ons leerkrachten van belang om te zien hoe de kinderen dit oppakken. Sommige kinderen schuiven werkjes vooruit, waardoor ze te laat beginnen en het werk niet af krijgen. Daar ligt een taak voor ons om de kinderen hier op te attenderen en ze te motiveren om op tijd te beginnen.
Andere kinderen kunnen niet wachten met beginnen en hebben op woensdag al alle werkjes klaar.

Op het keuzebord kunnen ze precies bijhouden hoeveel werklessen er nog zijn voor het weekplan want er hangen 8 smileys. Als er een werkles voorbij is verdwijnt er 1 smiley zodat de kinderen zien hoeveel werklessen er over blijven. De meesten kunnen dan wel inschatten of ze op schema liggen of niet.
Op het keuzebord staan ook de picto's van de werkjes, zodat de kinderen zien wat er gedaan moet worden en met hoeveel kinderen er aan gewerkt kan worden.
Er hangt een lijst met hun namen bij het keuzebord. Zodra de kinderen een werkje klaar hebben, (en de leerkracht dit gecontroleerd heeft) mogen ze achter hun naam een smiley tekenen, zodat ze kunnen zien hoeveel werkjes al klaar zijn.

Het komt wel eens voor dat kinderen hun werk niet afkrijgen. We gaan dan met het kind in gesprek hoe dat komt (te laat begonnen, ziek geweest, niet doorgewerkt….)
Wat moet er gebeuren, zodat het de volgende keer wel gaat lukken?
Meestal hebben ze zelf goed in de gaten waar het aan ligt!
Op naar het volgende weekplan!
 
                                                 


Het weekplan in groep 3 t/m 8:
In groep 3 starten we na de herfstvakantie met het wekelijks maken van een weekplan.
We starten in groep 3 niet meteen, omdat de kinderen moeten wennen aan de nieuwe leerkrachten, de nieuwe kinderen en de nieuwe vakgebieden.
Vanaf dan tot en met groep 8 hebben de kinderen wekelijk dus een weekplan. De leerkrachten laten de kinderen elke week aan het weekplan werken. De taken en opdrachten zijn goed doordacht vanuit onze visie op het zelfstandige kind.

De leerkracht ziet erop toe dat bij de start van het zelfstandig werk de leerlingen kunnen werken met uitgestelde aandacht. In die tijd mogen ze de leerkracht niets vragen. Ze gaan dan eerst zelf aan de slag. De leerkracht heeft dan "de handen vrij" om, geplande zorg aan te bieden aan zowel de uitvallers als de uitschieters. Hoe ouder de kinderen worden hoe meer er verwacht mag worden.

Bij elk nieuw weekplan volgt na de instructie van de leerkracht het plannen door de kinderen van de volgorde van hun taken. De leerkracht en de leerlingen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. Hier wordt het (stoplicht) symbool voor gebruikt.
 
De leerkracht richt zijn lokaal zo in, dat zelfstandig werken mogelijk is. Er is een duidelijke instructieplek en de materialen zijn gemakkelijk bereikbaar. De leerkracht maakt tijdens het zelfstandig werken een rondje langs de leerlingen om hen te stimuleren.  Dit gebeurt ná de periode van uitgestelde aandacht

De leerkracht stimuleert de kinderen om problemen zelf op te lossen. De leerlingen mogen (meestal) ook gebruik maken van de hulp van een klasgenoot.
Op het weekplan staan een aantal 'moet' taken en een aantal 'keuze' taken.
Er wordt in het weekplan gediffentieerd in niveau, aanpak en het aantal taken.
De kinderen mogen net als bij de kleuters zelf plannen waarmee ze beginnen en de volgorde bepalen. Aan het einde van de week moet het weekplan af zijn. Ieder kind krijgt een weekplan op papier. Hierop geven ze d.m.v. nummers een planning aan, registreren ze of het werk af is en hoe ze het werk vonden. Aan het einde van de weektaak staat altijd een open zin die ze mogen invullen.
"Ik vond het leukste aan mijn weekplan..."
"De volgende keer zou ik meer van .... willen."
"Wat ik dit keer lastig vond, was ..."
enz.

De kinderen van de plusklas hebben tijdens het weekplan ook tijd om te werken aan hun taken uit de plusklas.

De leerkracht heeft een vaste plek waarom de kinderen de gemaakte / gecorrigeerde taken neerleggen als deze klaar zijn. De leerkracht laat het werk van het weekplan bij voorkeur door leerlingen zelf nakijken. Steekproefsgewijs kijkt de leerkracht enkele weekplannen na. 
Ook bij de kinderen van groep 3 t/m 8 komt het wel eens voor dat ze hun werk niet afhebben. Ook dan gaat de leerkracht met het kind in gesprek en kijken ze samen hoe dit de volgende week wel gaat lukken.

De zorg van leerlingen binnen het weekplan is als volgt geregeld:
De leerkracht gebruikt de tijd uitgestelde aandacht binnen het zelfstandig werken voor observatie van kinderen, om in gesprek te gaan met kinderen (bijvoorbeeld reflectie), voor toetsing van kinderen en om specifiek aandacht / instructie te geven aan vooraf geselecteerde kinderen. In feite een stukje RT in de eigen klas, gegeven door de eigen leerkracht. In het klaslokaal is hiervoor een instructieplek aanwezig.