PBS; de Groene school!

Wij werken op de Groeneveldschool aan een "Groen" klimaat; waarin we respect voor elkaar laten zien, ons veilig gedragen en samen verantwoordelijk zijn voor een prettige sfeer. Alle kinderen, leerkrachten, de directie en overblijfouders doen hier aan mee. Het gaat allemaal om: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Zo is het fijn op school! Daar past ook onze slogan goed bij:
"Het is fijn om op de Groeneveld te zijn!"
 
In het schooljaar 2013-2014, zijn we gestart met de invoering van SWPBS. (Schoolwide Positive Behavior Support)
Schoolwide PBS is gericht op het versterken van gewenst gedrag en het zo veel mogelijk voorkomen van ongewenst gedrag. Omdat we dit niet alleen kunnen, informeren we u graag over SWPBS.


Wat is het doel van Schoolwide PBS?                                                       
Het doel van SWPBS is het creëren van een veilig onderwijsklimaat voor alle leerlingen dat het leren bevordert. Met Schoolwide PBS maken scholen concreet wat zij qua gedrag van leerlingen verwachten in en om de school. Door dit concrete gedrag actief aan te leren en systematisch te bekrachtigen, lukt het leerlingen beter om zich aan regels te houden en gewenst gedrag te laten zien. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. De aanpak richt zich op drie niveaus: de school als geheel, de afzonderlijke groepen en de individuele leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.


Waar staat Schoolwide Positive Behavior Support voor?               

Schoolbrede aanpak.                                                                                        
De kracht van SWPBS zit in de gezamenlijke aanpak. Naast het schoolteam, doen ook de conciërge en overblijfkrachten mee. De meneren en juffen hebben eerst vastgesteld welke waarden het meest waardevol zijn. Als alle grote en kleine mensen in de school veilig, respectvol en verantwoordelijk zijn, is de (werk) sfeer optimaal. Het is goed te erkennen dat iedereen daar hulp bij kan gebruiken. Zowel de grote als de kleine mensen in de school. Alleen als we zo samenleven en samenwerken lukt het.

Positief.                                                                                                                      
Schoolwide PBS is gericht op het creëren van een veilig en positief schoolklimaat, waarin alle kinderen met plezier veel leren. Ieder kind (en iedere volwassene) vindt het fijn om complimenten te krijgen.
Wij delen ze dan ook graag uit!
Als er weer iets nieuws is geleerd op het gebied van goed gedrag, gaat dit regelmatig gepaard met een beloning. Zo stimuleren we kinderen tot positief gedrag.
 
Gedrag.                                                                                                                             
We willen vooral de nadruk leggen op het vertellen en versterken van gewenst gedrag. Vanuit de gezamenlijke waarden Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid zijn voor de hele school, het klaslokaal, de gang, het plein, de toiletten en de gymzaal duidelijke afspraken over gewenst gedrag gemaakt.

Ondersteuning & Hulp:              
Zoals gezegd is het goed om te erkennen dat iedereen hulp kan gebruiken om veilig, respectvol en verantwoordelijk te zijn. Alle kinderen worden aangemoedigd en geholpen om zich goed te gedragen. En net zoals bij taal of rekenen, heeft de ene leerling meer hulp nodig dan een andere leerling.
Schoolwide PBS-driehoek.                                                          
SWPBS richt zich op alle leerlingen.                                                                             
Alle leerlingen krijgen gedragsles, waarbij gewenst gedrag wordt gewaardeerd en beloond. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van de leerlingen zich positief ontwikkeld. Bij deze groep wordt de nadruk alleen gelegd op het systematisch aanleren, waarderen en belonen van gewenst gedrag. Dit zijn de interventies op het groene niveau van de piramide. De leerlingen (gemiddeld 15%) met zorgwekkend gedrag hebben daarnaast meer intensieve begeleiding nodig om goed te kunnen meekomen op school en in de klas. Dit zijn de interventies op het gele niveau van de piramide. Bij de kleine groep leerlingen met forse problematiek (gemiddeld 5%) kan ook nog professionele hulp nodig zijn. Dit zijn de interventies op het rode niveau van de piramide.


Resultaten.
Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten en Noorwegen heeft aangetoond dat Schoolwide PBS positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden van kinderen en leerkrachten.
Op scholen waar SWPBS is ingevoerd:                                     
 • Voelen leerlingen zich veiliger.
 • Gedragen leerlingen zich socialer, doordat ze beter weten wat ze moeten doen.
 • Vertonen leerlingen minder probleemgedrag.
 • Gaan schoolprestaties iets omhoog, doordat er meer tijd is om te leren.
 • Worden leerlingen minder vaak de klas uitgestuurd als corrigerende maatregel.
 • Hebben teamleden (nog) meer plezier in hun werk.
 • Wordt beter samengewerkt met ouders en jeugdzorg.
 • Zien leerkrachten sneller dat er iets aan de hand is met leerlingen.
 • Zijn leerkrachten beter in staat zorg-op-maat te geven aan leerlingen.

Gedragverwachtingen.                                                                                                          
In elke ruimten, de klas, de hal, op de speelplaats, op de toiletten, bij het overblijven, gelden er bepaalde gedragsverwachtingen. Deze staan per ruimte op een kaart met visuele ondersteuning. De gedragsverwachtingen leren wij allemaal aan de kinderen aan met een gedragsles. Eén kaart staat per twee weken centraal.
Op maandag geven wij de bijhorende gedragsles.


Het beloningssysteem.                                                                   
Om het goede gedrag te versterken kunnen uw kinderen een beloning verdienen. Dit gebeurt door een beloning voor de hele klas, de groepsbeloning en door een schoolbeloning voor de hele school. In alle groepen is er met de leerlingen gesproken over groepsbeloningen. Die hebben de leerlingen samen met de leerkracht op een "Beloon Me-Nu Kaart gezet. De beloningen zijn dus door de leerlingen bedacht en zo geef je ze ook eigenaarschap in dit proces. De leerlingen kunnen voor hun groep "groentjes" verdienen. Dit zijn groene fiches. We hebben met het team afgesproken dat elke leerkracht, inclusief de directeur, de deelteamleiders, de conciërge en de medewerkers van de TSO elke dag een "groentje" aan een leerling geeft die goed gedrag laat zien in. Elke groep spaart deze "groentjes" bij elkaar in een pot. Op vrijdag wordt er gekeken hoeveel "groentjes" de klas samen heeft verdiend. Het aantal verdiende "groentjes" staat gelijk aan een groepsbeloning op de "Beloon Me-Nu Kaart". Elke week wordt weer begonnen met een schone lei. De leerlingen zien zo dat iedereen op school let op goed gedrag. Goed gedrag wordt beloond! Voor de medewerkers op school zijn de "groentjes" een bewustwording dat we ook daadwerkelijk letten op goed gedrag en dit ook benoemen naar de leerling toe. Een stap voor de leerlingen bij dit beloningssysteem is ook dat ze leren omgaan met het uitdelen van een "groentje" en het ontvangen. Je weet immers nooit wanneer je een verrassing krijgt. Dus ook al doe je het goed, je krijgt daar niet altijd iets voor. En als je erom vraagt, krijg je hem niet. Wat zeg je eigenlijk op het moment dat je een "groentje" krijgt? En wat doe je er dan mee? Hiernaast werken we ook met een schoolbreed beloningssysteem. Alle verdiende groentjes worden dan bij elkaar opgeteld. Voor 20 groentjes kunnen kinderen in de directie kamer een papieren bloem gaan vragen bij meneer Wim, juf Rianne of juf Annemarie. Iedere klas heeft zijn eigen kleur bloem. Alle verdiende bloemen worden verzameld en krijgen een mooi plekje in de bomen op onze PBS wand in de hal. Op deze wand kunnen de leerkrachten en de leerlingen zien hoe de stand is van hun klas t.o.v. andere klassen. De leerkrachten kunnen hierover weer in gesprek gaan met hun leerlingen. Als we er een van te voren afgesproken aantal hebben, dan volgt een gezellige beloning voor alle kinderen van de Groeneveldschool. Wat die beloning is, is altijd een verrassing!
Incidentenregistratie.                                                                   
Alle leerkrachten observeren goed waar nog gedrag te zien is, dat omgebogen moet worden. Bijvoorbeeld: Hoe verloopt het lopen naar de gym? Is er ruzie bij voetbal? Hetgeen we observeren wordt in kaart gebracht, zodat we daar duidelijkheid over krijgen en hier extra aandacht aan kunnen besteden. Met dit alles willen we bereiken dat al  "onze " kinderen met heel veel plezier naar school komen! We registeren dus incidenten en dit doen we op speciale formulieren, die we hiervoor hebben gemaakt. Op de formulieren staat klein probleemgedrag en groot probleemgedrag. We hebben met het hele team afspraken gemaakt, over hoe we met dit probleemgedrag omgaan, zodat we in de gehele school dezelfde maatregels hanteren. Dit werkt erg fijn, alle leerkrachten kunnen alle kinderen op dezelfde manier aanspreken. De incidenten worden verwerkt en zo krijgen we nog betere informatie, niet alleen over welke incidenten er plaats vinden maar ook wanneer en op welke plek. Zo kunnen we nog beter onze gedragsverwachtingen analyseren en eventueel aanpassen.    
                                                                                                                               

Pestpreventie.                                      
Binnen PBS is er ook een pestpreventie. Hiervoor bestaan gedragslessen. We leren de kinderen in concrete lessen om met pestgedrag om te gaan. We volgen ook hierbij weer dezelfde aanpak voor de gehele school. Het is de methode: stop/loop/praat, leren van vaardigheden sociale verantwoordelijkheid.
 1. Het stopsignaal, stop met je "pest"gedrag. Soms, stopt het vervelende gedrag niet, ook als je stop hebt gezegd. Als dit gebeurt "loop weg!" We leren ook de andere leerlingen te helpen door mee "stop" te zeggen.
 2. Loop weg. Zelfs als je wegloopt, stopt pestgedrag soms niet: ga dan naar een volwassene.
 3. Praat. Zoek hulp bij een volwassene

De Tussenschoolse Opvang(TSO):                                                                           
Ook de TSO doet mee met PBS! De medewerkers van de TSO weten ook wat de gedragsverwachtingen zijn in elke ruimte en hebben ook eigen gedragsverwachtingen voor hun ruimte. Zij zullen hier ook goed op gaan letten en positief gedrag gaan belonen. Het overblijven gebeurd in vier groepen: groep 1-2 zit bij elkaar, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8. De "groentjes", verdient bij de TSO, komen in de pot van de klas.


De ouders:                                                                            
Voor u als ouder is het belangrijk dat u van de gedragsverwachtingen af weet. Ze hangen ook op in de ruimte waar ze gelden. Dus de gedragsverwachtingen van de hal, hangen in de hal en de gedragsverwachtingen van de toiletten, hangen op het toilet. We vragen u om uw kind of andere kinderen vooral ook te belonen als u ziet dat ze een gedragsverwachting goed uitvoeren. Dit kan gewoon met woorden: "Wat goed dat jij rustig door de gang loopt!" "Wat goed dat jij hier op de gang stil bent"! Als u als ouder op school met een groepje werkt, kan het zijn dat de leerkracht van deze leerlingen u een keer een "groentje" geeft om uit te delen aan één van de kinderen in uw groepje. Hierbij is het belangrijk dat dit alleen gedaan wordt als één van de leerlingen het ook daadwerkelijk verdiend heeft. Anders kunt u het "groentje" na de les het beste weer terug geven aan de leerkracht.


Hoe om te gaan met verkeerd gedrag.                                                                                           
We gaan vooral uit van het positieve. Het is belangrijk dat we juist niet benoemen wat een kind fout doet. Maar wat nu als wij of u iets zien wat niet hoort, wat niet mag, wat niet kan? Wij hebben als school afgesproken dat we dan op de volgende manier reageren: Je spreekt de leerling aan met: "Wat is de gedragsverwachting in de gang?" Laat de leerling vertellen wat in de gang gewenst is. Lukt dit niet dan zeg je: "Ik help je wel even. Hier op de gang lopen we rustig."


Meer over SWPBS                                                                        
Kijkt u eens op deze site http://www.leraar24.nl/video/2141 voor een filmpje over dit onderwerp.